Xem thêm

Phí đường bộ 2023: Bảng biểu phí và thủ tục mua

CEO Long Timo
Bảng biểu phí đường bộ xe ô tô mới nhất Phí đường bộ xe 4 chỗ Bảng lệ phí đường bộ xe 4 chỗ cá nhân, không kinh doanh và kinh doanh dịch vụ như...

Bảng biểu phí đường bộ xe ô tô mới nhất

Phí đường bộ xe 4 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 4 chỗ cá nhân, không kinh doanh và kinh doanh dịch vụ như sau:

Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng Phí đường bộ xe 4 chỗ đăng kí tên cá nhân 130 390 780 1.560 2.280 3.000 3.660 Phí đường bộ xe 4 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân) 180 540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070

Phí đường bộ xe 5 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 5 chỗ cá nhân, không kinh doanh và kinh doanh dịch vụ như sau:

Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng Phí đường bộ xe 5 chỗ đăng kí tên cá nhân 130 390 780 1.560 2.280 3.000 3.660 Phí đường bộ xe 5 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân) 180 540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070

Phí đường bộ xe 7 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 7 chỗ cá nhân, không kinh doanh và kinh doanh dịch vụ như sau:

Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng Phí đường bộ xe 7 chỗ đăng kí tên cá nhân 130 390 780 1.560 2.280 3.000 3.660 Phí đường bộ xe 7 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân) 180 540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070

Phí đường bộ xe 16 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 16 chỗ như sau:

Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng Phí đường bộ xe 16 chỗ 270 810 1.620 3.240 4.730 6.220 7.600

Phí đường bộ xe 25 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 25 chỗ như sau:

Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng Phí đường bộ xe 25 chỗ 390 1.170 2.340 4.680 6.830 8.990 10.970

Phí đường bộ xe 29 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 29 chỗ như sau:

Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng Phí đường bộ xe 29 chỗ 390 1.170 2.340 4.680 6.830 8.990 10.970

Phí đường bộ xe 45 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 45 chỗ như sau:

Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng Phí đường bộ xe 45 chỗ 590 1.770 3.540 7.080 10.340 13.590 16.600

Phí đường bộ xe bán tải

Bảng lệ phí đường bộ xe bán tải như sau:

Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng Phí đường bộ xe bán tải 180 540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070

Phí đường bộ xe tải

Bảng lệ phí đường bộ xe tải như sau:

Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng Phí đường bộ xe tải dưới 1 tấn 180 540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070 Phí đường bộ xe tải dưới 4 tấn 180 540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070 Phí đường bộ xe tải từ 4 tấn đến dưới 8,5 tấn 270 810 1.620 3.240 4.730 6.220 7.600 Phí đường bộ xe tải từ 8,5 tấn đến dưới 13 tấn 390 1.170 2.340 4.680 6.830 8.990 10.970 Phí đường bộ xe tải từ 13 tấn đến dưới 19 tấn 590 1.770 3.540 7.080 10.340 13.590 16.600 Phí đường bộ xe tải từ 19 tấn đến dưới 27 tấn 720 2.160 4.320 8.640 12.610 16.590 20.260 Phí đường bộ xe tải từ 27 tấn trở lên 1.040 3.120 6.240 12.480 18.220 23.960 29.270

Phí đường bộ xe đầu kéo

Bảng lệ phí đường bộ xe đầu kéo như sau:

Mức thu (nghìn đồng) 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng Phí đường bộ xe đầu kéo dưới 19 tấn 590 1.770 3.540 7.080 10.340 13.590 16.600 Phí đường bộ xe đầu kéo từ 19 tấn đến dưới 27 tấn 720 2.160 4.320 8.640 12.610 16.590 20.260 Phí đường bộ xe đầu kéo từ 27 tấn đến dưới 40 tấn 1.040 3.120 6.240 12.480 18.220 23.960 29.270 Phí đường bộ xe đầu kéo từ 40 tấn trở lên 1.430 4.290 8.580 17.160 25.050 32.950 40.240

Phí đường bộ là gì?

Phí đường bộ (còn gọi là phí bảo trì đường bộ hay phí sử dụng đường bộ) là một loại phí mà chủ phương tiện giao thông phải nộp nhằm mục đích bảo trì, nâng cấp đường bộ để phục vụ cho các phương tiện. Lưu ý phí bảo trì đường bộ khác với phí cầu đường. Phí cầu đường là loại phí để bù lại cho chi phí làm đường, được thu trực tiếp tại các Trạm thu phí BOT.

Phí đường bộ là một loại phí mà chủ phương tiện giao thông phải nộp nhằm mục đích bảo trì, nâng cấp đường bộ Phí đường bộ là một loại phí mà chủ phương tiện giao thông phải nộp nhằm mục đích bảo trì, nâng cấp đường bộ

Các loại xe bao gồm xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự đã đăng ký lưu hành đều phải nộp phí đường bộ, kể cả xe đã đăng ký nhưng không tham gia giao thông.

Tất cả các loại xe ô tô đã đăng ký lưu hành đều phải nộp phí đường bộ, kể cả xe đã đăng ký nhưng không tham gia giao thông Tất cả các loại xe ô tô đã đăng ký lưu hành đều phải nộp phí đường bộ, kể cả xe đã đăng ký nhưng không tham gia giao thông

Thời gian đóng phí đường bộ

Theo quy định, thời gian nộp phí bảo trì đường bộ phụ thuộc vào phương thức đóng phí như sau:

  • Nộp theo chu kỳ đăng kiểm: Xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm từ 1 năm trở xuống, chủ phương tiện phải nộp phí đường bộ cho cả chu kỳ đăng kiểm. Xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm trên 1 năm (18, 24 và 30 tháng), chủ phương tiện phải nộp phí theo năm hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm và được cấp Tem nộp phí đường bộ tương ứng.

Xe ô tô con thường nộp phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ đăng kiểm Xe ô tô con thường nộp phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ đăng kiểm

  • Nộp phí theo năm: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nộp phí đường bộ theo năm gửi thông báo bằng văn bản đến đơn vị đăng kiểm và thực hiện nộp phí đường bộ theo năm đối với các phương tiện của mình. Hàng năm, trước ngày 1/1 của năm tiếp theo, chủ phương tiện phải đến đơn vị đăng kiểm nộp phí đường bộ cho năm tiếp theo.

  • Nộp phí theo tháng: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải có số phí đường bộ phải nộp từ 30 triệu đồng/tháng trở lên được thực hiện nộp phí theo tháng. Hàng tháng, trước ngày 1 của tháng tiếp theo, doanh nghiệp, hợp tác xã phải đến đơn vị đăng kiểm (đã đăng ký nộp theo tháng) nộp phí đường bộ cho tháng tiếp theo.

Nộp phí đường bộ ở đâu?

Theo quy định, tổ chức thu phí bảo trì đường bộ gồm có:

  • Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương: Thu phí đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, Công an.
  • Các đơn vị đăng kiểm: Thu phí đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe ô tô của lực lượng Công an, quốc phòng).

Do đó, chủ phương tiện có thể nộp phí đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm khi đưa xe đi đăng kiểm.

Chủ phương tiện có thể nộp phí đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm khi đưa xe đi đăng kiểm Chủ phương tiện có thể nộp phí đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm khi đưa xe đi đăng kiểm

Thủ tục mua phí đường bộ xe ô tô

Các bước thực hiện thủ tục mua phí đường bộ xe ô tô và kiểm định xe:

Bước 1: Nộp hồ sơ kiểm định và nộp phí kiểm định.

Bước 2: Đưa xe vào kiểm định.

Nếu xe không đạt yêu cầu kiểm định, chủ xe sẽ phải sửa chữa, khắc phục để tiến hành kiểm định lại.

Nếu xe đạt yêu cầu kiểm định, chủ xe nộp tờ khai phí sử dụng đường bộ để nhân viên kiểm tra và ký xác nhận.

Bước 3: Nộp phí bảo trì đường bộ.

Sau khi kiểm tra, nếu tờ khai phí sử dụng đường bộ hợp lệ, nhân viên sẽ tiến hành thu phí sử dụng đường bộ. Sau đó, in biên lai nộp phí đường, sổ đăng kiểm, tem nộp phí đường bộ, tem đăng kiểm và đóng dấu.

Bước 4: Dán tem nộp phí sử dụng đường bộ và tem đăng kiểm.

Nhân viên nghiệp vụ trực tiếp dán tem nộp phí sử dụng đường bộ và tem đăng kiểm cho xe ô tô.

Sau khi đăng kiểm thành công và đã nộp phí bảo trì đường bộ, xe sẽ được dán tem nộp phí sử dụng đường bộ và tem đăng kiểm Sau khi đăng kiểm thành công và đã nộp phí bảo trì đường bộ, xe sẽ được dán tem nộp phí sử dụng đường bộ và tem đăng kiểm

Trong trường hợp chỉ nộp phí sử dụng đường bộ (không đăng kiểm), chủ xe nộp tờ khai phí sử dụng đường bộ và Giấy đăng ký xe. Sau khi nộp phí, nhân viên sẽ trả biên lai nộp phí và in tem phí sử dụng đường bộ.

Phí đường bộ hết hạn có bị phạt không?

Theo quy định, nộp phí bảo trì đường bộ là nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ phương tiện đã đăng ký. Trong trường hợp chưa nộp, trễ hạn, quá hạn nộp phí bảo trì đường bị CSGT kiểm tra, CSGT sẽ không xử phạt hành vi này. Nhưng khi đưa xe đi đăng kiểm, cơ quan đăng kiểm sẽ truy thu số tiền chậm nộp. Khi này, số tiền phải nộp sẽ bằng mức thu phí của 1 tháng nhân với thời gian nộp chậm.

Nếu bạn có thêm thắc mắc về phí đường bộ, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Mạnh Trần

1