Khấu hao - Ý nghĩa và cách tính khấu hao chính xác

CEO Long Timo
Khấu hao là một thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực kế toán, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Vậy khấu hao là gì? Làm thế nào để tính khấu hao chính...

Khấu hao là một thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực kế toán, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Vậy khấu hao là gì? Làm thế nào để tính khấu hao chính xác? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và cách tính khấu hao tài sản theo quy định pháp luật.

Khấu hao là gì?

Khấu hao là quá trình chuyển đổi giá trị của một tài sản thành tiền tệ, dựa trên sự hao mòn của tài sản sau một thời gian sử dụng. Điều này có ảnh hưởng đến giá trị tài sản được ghi nhận trong bảng cân đối tài sản kế toán.

Có hai loại chi phí khấu hao: khấu hao tài sản cố định hữu hình và khấu hao tài sản cố định vô hình.

Ý nghĩa của khấu hao

Khấu hao đóng một vai trò quan trọng trong hai mặt: kinh tế và tài chính.

Về mặt kinh tế, khấu hao giúp định giá tài sản khi bán lại và giúp công ty lên kế hoạch thay đổi hoặc cải tiến tài sản. Đồng thời, khấu hao ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm do tác động của hao mòn sản phẩm.

Về mặt tài chính, khấu hao là một phần chi phí hao mòn của sản phẩm và giúp công ty tập trung vốn từ quỹ khấu hao để đổi mới tài sản.

Cách tính khấu hao tài sản

Cách tính khấu hao tài sản phụ thuộc vào phương pháp khấu hao được quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Hiện nay, có ba phương pháp khấu hao được sử dụng: khấu hao đường thẳng, khấu hao theo khối lượng sản phẩm và khấu hao theo thời gian.

Theo quy định, mức khấu hao hàng năm của từng tài sản cố định được tính bằng công thức:

Mức khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định / Thời gian khấu hao

Trên cơ sở tính toán này, mức trích khấu hao hàng tháng được tính bằng số khấu hao hàng năm chia cho 12 tháng.

Cách xác định mức trích khấu hao đối với tài sản cố định

Để xác định mức trích khấu hao đối với tài sản cố định, bạn có thể sử dụng công thức sau:

T = T2 * (1 - t1/T1)

Trong đó:

  • T: Thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản
  • T1: Thời gian trích khấu hao ban đầu của tài sản
  • T2: Thời gian trích khấu hao theo đánh giá lại của tài sản
  • t1: Thời gian thực tế đã trích khấu hao của tài sản

Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trung bình hàng tháng được tính bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

Trên đây là những ý nghĩa và cách tính khấu hao tài sản theo quy định của pháp luật. Cách tính không quá phức tạp và bạn có thể thực hiện để đảm bảo tính chính xác.

1